فرم
شماره کارگزینی

 
امتیاز دهی
 
 


توجه : درصورتي كه شماره پرسنلي شما كمتر از نه (9) رقم مي باشد در ابتداي آن به تعداد كسري هر رقم يك عدد صفر قرار دهيد . براي مثال اگر كد پايوري شما  63013407 باشد به شكل (063013407) بايد وارد شود .

1) اين سامانه جهت اعلام كد رهگيري شركت در آزمون دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي ايثارگران و رزمندگان وظيفه ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

2) اين سامانه در حال حاضر صرفا پاسخگوي ايثارگران محترمي است كه داراي كارت ايثار بوده و در صورتي كه جزو كاركنان «پايـور» هستند مدت حداقل هشت ماه و در صورتي كه جزو كاركنان «وظيفه» باشند حداقل دوازده ماه در مناطق عملياتي حضور داشته باشند.

3) امتياز فوق صرفاً جهت استفاده شخص رزمنده بوده و همسر و فرزندان او مشمول اين امتياز نمي‌باشند.

4) ايثارگران و رزمندگان وظيفه لطفاً به بخش مربوط به كد رهگيري كاركنان وظيفه مراجعه فرمايند

5) چنانچه كاربران بدلايلي موفق به دريافت كد رهگيري نشدند با سازمان صادركننده كارت ايثار تماس حاصل نمايند.